संस्कृत

धातु-रूप चर् (चरना, चलना) Dhatu Roop Char (Graze, walk) in Sanskrit Grammar

     धातु-रूपाणि          चर् (चरना, चलना)        लट्‌लकार:(वर्तमानकाल:) पुरुषः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम् प्रथम चरति […]

धातु-रूप चर् (चरना, चलना) Dhatu Roop Char (Graze, walk) in Sanskrit Grammar Read More »

शब्द रूप मधु उकारान्त नपुसंक लिंग शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Madhu in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण शब्द रूप उकारान्त नपुसंक लिंग शब्द:  मधु विभक्ति: एकवचनम्  द्विवचनम्  बहुवचनम् प्रथमा मधु मधुनी मधूनि द्वितीया मधु मधुनी

शब्द रूप मधु उकारान्त नपुसंक लिंग शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Madhu in Sanskrit Grammar Read More »

शब्द रूप पितृ ऋकारान्त पुल्लिंग शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Pitri (Father) in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण शब्द रूप ऋकारान्त पुल्लिंग शब्द:  पितृ विभक्ति: एकवचनम्  द्विवचनम्  बहुवचनम् प्रथमा पिता पितरौ पितरः द्वितीया पितरम् पितरौ पितृन्

शब्द रूप पितृ ऋकारान्त पुल्लिंग शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Pitri (Father) in Sanskrit Grammar Read More »

शब्द रूप वारि इकारान्त नपुंसक लिंग शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Vari in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण शब्द रूप इकारान्त नपुंसक लिंग शब्द:  वारि विभक्ति: एकवचनम्   द्विवचनम्  बहुवचनम् प्रथमा वारि वारिणी वारीणि द्वितीया वारि वारिणी

शब्द रूप वारि इकारान्त नपुंसक लिंग शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Vari in Sanskrit Grammar Read More »

शब्द रूप नदी ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Nadee (River) in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण शब्द रूप ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्द:  नदी विभक्ति: एकवचनम्  द्विवचनम्  बहुवचनम् प्रथमा नदी नद्यौ नद्यः द्वितीया नदीम् नद्यौ नदी: तृतीया

शब्द रूप नदी ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Nadee (River) in Sanskrit Grammar Read More »

शब्द रूप मति इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द: संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Mati (Intellect) in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण शब्द रूप इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द:  मति विभक्ति: एकवचनम्  द्विवचनम्  बहुवचनम् प्रथमा मतिः मती मतयः द्वितीया मतिम् मती मतीः

शब्द रूप मति इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द: संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Mati (Intellect) in Sanskrit Grammar Read More »

शब्द- रूप किम् (स्त्रीलिंग) सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Kim (What) Feminine Gender in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण शब्द- रूप  सर्वनाम शब्दः  किम् (स्त्रीलिंग)  विभक्ति: एकवचनम्  द्विवचनम् बहुवचनम् प्रथमा का के का: द्वितीया काम् के का:

शब्द- रूप किम् (स्त्रीलिंग) सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Kim (What) Feminine Gender in Sanskrit Grammar Read More »

शब्द- रूप  किम् (नपुंसकलिंग) सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Kim (What) Neuter Gender in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण शब्द- रूप  सर्वनाम शब्दः  किम् (नपुंसकलिंग)  विभक्ति: एकवचनम्  द्विवचनम् बहुवचनम् प्रथमा किम् के कानि द्वितीया किम् के कानि

शब्द- रूप  किम् (नपुंसकलिंग) सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Kim (What) Neuter Gender in Sanskrit Grammar Read More »

शब्द- रूप  किम् (पुल्लिंग) सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Kim (What) Masculine Gender in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण शब्द- रूप  सर्वनाम शब्दः  किम् (पुल्लिंग)  विभक्ति: एकवचनम्  द्विवचनम् बहुवचनम् प्रथमा क: कौ के द्वितीया कम् कौ कान्

शब्द- रूप  किम् (पुल्लिंग) सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Kim (What) Masculine Gender in Sanskrit Grammar Read More »

शब्द रूप भानु उकारान्त पुल्लिंग शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Bhanu in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण शब्द रूप उकारान्त पुल्लिंग शब्द:  भानु विभक्ति: एकवचनम्  द्विवचनम्  बहुवचनम् प्रथमा भानुः भानू भानवः द्वितीया भानुम् भानू भानून्

शब्द रूप भानु उकारान्त पुल्लिंग शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Bhanu in Sanskrit Grammar Read More »

शब्द रूप मुनि इकारान्त पुल्लिंग शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Muni in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण शब्द रूप इकारान्त पुल्लिंग शब्द:  मुनि विभक्ति: एकवचनम्  द्विवचनम्  बहुवचनम् प्रथमा मुनिः मुनी मुनयः द्वितीया मुनिम् मुनी मुनीन्

शब्द रूप मुनि इकारान्त पुल्लिंग शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Muni in Sanskrit Grammar Read More »

शब्द- रूप एतत् (स्त्रीलिंग) संस्कृत व्याकरण सर्वनाम शब्द Shabd Roop Etat (She) in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण शब्द- रूप  सर्वनाम शब्दः एतत् (स्त्रीलिंग)  विभक्ति: एकवचनम्  द्विवचनम् बहुवचनम् प्रथमा एषा एते एताः द्वितीया एताम् एते एताः

शब्द- रूप एतत् (स्त्रीलिंग) संस्कृत व्याकरण सर्वनाम शब्द Shabd Roop Etat (She) in Sanskrit Grammar Read More »

शब्द- रूप एतत् (नपुसंक लिंग) सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Etat (This) Neuter Gender in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण शब्द- रूप  सर्वनाम शब्दः एतत् (नपुसंक लिंग)  विभक्ति: एकवचनम्  द्विवचनम् बहुवचनम् प्रथमा एतत् एते एतानि द्वितीया एतत् एते

शब्द- रूप एतत् (नपुसंक लिंग) सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Etat (This) Neuter Gender in Sanskrit Grammar Read More »

शब्द- रूप एतत् (पुल्लिंग) सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Etat (This) Masculine Gender in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण शब्द- रूप  सर्वनाम शब्दः एतत् (पुल्लिंग)  विभक्ति: एकवचनम्  द्विवचनम् बहुवचनम् प्रथमा एषः एतौ एते द्वितीया एतम् एतौ एतान्

शब्द- रूप एतत् (पुल्लिंग) सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Etat (This) Masculine Gender in Sanskrit Grammar Read More »

धातु-रूप नी- नय् ( लेना) संस्कृत Dhatu Roop Nee-Nay (Take) in Sanskrit Grammar

    धातु-रूपाणि          नी- नय् ( लेना)          लट्‌लकार:(वर्तमानकाल:) पुरुषः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

धातु-रूप नी- नय् ( लेना) संस्कृत Dhatu Roop Nee-Nay (Take) in Sanskrit Grammar Read More »

धातु-रूप चिन्त् (सोचना) संस्कृत Dhatu Roop Chint (Think) in Sanskrit Grammar

   धातु-रूपाणि          चिन्त् (सोचना)          लट्‌लकार:(वर्तमानकाल:) पुरुषः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम् प्रथम चिन्तयति चिन्तयतः

धातु-रूप चिन्त् (सोचना) संस्कृत Dhatu Roop Chint (Think) in Sanskrit Grammar Read More »

धातु-रूप इष् (इच्छा करना) संस्कृत Dhatu Roop Ish (want) in Sanskrit Grammar

    धातु-रूपाणि         इष् (इच्छा करना)          लट्‌लकार:(वर्तमानकाल:) पुरुषः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम् प्रथम

धातु-रूप इष् (इच्छा करना) संस्कृत Dhatu Roop Ish (want) in Sanskrit Grammar Read More »

धातु-रूप स्था – तिष्ठ (ठहरना) संस्कृत Dhatu Roop Tishtha-Stha (stay) in Sanskrit Grammar

      धातु-रूपाणि         स्था – तिष्ठ (ठहरना)          लट्‌लकार:(वर्तमानकाल:) पुरुषः एकवचनम् द्विवचनम्

धातु-रूप स्था – तिष्ठ (ठहरना) संस्कृत Dhatu Roop Tishtha-Stha (stay) in Sanskrit Grammar Read More »

इदम् (यह) स्त्रीलिंग शब्द- रूप सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Idam (this) Feminine Gender in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण शब्द- रूप  सर्वनाम शब्दः इदम् (यह) स्त्रीलिंग विभक्ति: एकवचनम्  द्विवचनम् बहुवचनम् प्रथमा इयम् इमे इमा: द्वितीया इमाम् इमे

इदम् (यह) स्त्रीलिंग शब्द- रूप सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Idam (this) Feminine Gender in Sanskrit Grammar Read More »

इदम् (यह) नपुंसक लिंग शब्द- रूप सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Idam (this) Neuter Gender in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण शब्द- रूप  सर्वनाम शब्दः इदम् (यह) नपुंसक लिंग विभक्ति: एकवचनम्  द्विवचनम् बहुवचनम् प्रथमा इदम् इमे इमानि द्वितीया इमम्, एनत्

इदम् (यह) नपुंसक लिंग शब्द- रूप सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Idam (this) Neuter Gender in Sanskrit Grammar Read More »

error: Content is protected !!
Scroll to Top