शब्द रूप मुनि इकारान्त पुल्लिंग शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Muni in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण

शब्द रूप

इकारान्त पुल्लिंग शब्द:

 मुनि
विभक्ति:एकवचनम्  द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमामुनिःमुनीमुनयः
द्वितीयामुनिम्मुनीमुनीन्
तृतीयामुनिनामुनिभ्याम्मुनिभिः
चतुर्थीमुनयेमुनिभ्याम्मुनिभ्यः
पञ्चमीमुनेःमुनिभ्याम्मुनिभ्यः
षष्‍ठीमुनेःमुन्यो:मुनीनाम्
सप्‍तमीमुनौमुन्यो:मुनिषु
सम्‍बोधनम्हे मुने!हे मुनी!हे मुनय:!

 

इसी प्रकार हरि,रवि,कपि,कवि आदि इकारान्त पुल्लिंग शब्दों के रूप बनेंगे ।

You may comment here:-

error: Content is protected !!
Scroll to Top