शब्द- रूप किम् (स्त्रीलिंग) सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Kim (What) Feminine Gender in Sanskrit Grammar

संस्कृत व्याकरण
शब्द- रूप

 सर्वनाम शब्दः

 किम् (स्त्रीलिंग

विभक्ति:एकवचनम् द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमाकाकेका:
द्वितीयाकाम्केका:
तृतीयाकयाकाभ्याम्काभि:
चतुर्थीकस्यैकाभ्याम्काभ्य:
पञ्चमीकस्या:काभ्याम्काभ्य:
षष्‍ठीकस्या:कयो:कासाम्
सप्‍तमीकस्याम्कयो:कासु

You may comment here:-

error: Content is protected !!
Scroll to Top