धातु-रूप खाद् (खाना) संस्कृत Dhatu Roop Khad (Eat) in Sanskrit

     धातु-रूपाणि

        खाद् (खाना)

 

       लट्‌लकार:(वर्तमानकाल:)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमखादतिखादतःखादन्ति
मध्यमखादसिखादथ:खादथ
उत्तमखादामिखादाव:खादाम:

 

      लृट्‌लकार: (भविष्यत्काल:)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमखादिष्यतिखादिष्यत:खादिष्यन्ति
मध्यमखादिष्यसिखादिष्यथ:खादिष्यथ
उत्तमखादिष्यामिखादिष्‍याव:खादिष्याम:

 

        लङ्‌लकार: (अतीतकाल:)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमअखादत्अखादताम्अखादन्
मध्यमअखाद:अखादतम्अखादत
उत्तमअखादम्अखादावअखादाम

 

 लोट्लकार: (अनुज्ञा/ आदेश:)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमखादतुखादताम्खादन्तु
मध्यमखादखादतम्खादत
उत्तमखादानिखादावखादाम

 

  विधिलिङ्लकार (सम्भावना)

पुरुषःएकवचनम्द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमखादेत्खादेताम्खादेयु:
मध्यमखादे:खादेतम्खादेत
उत्तमखादेयम्खादेवखादेम

 

You may comment here:-

error: Content is protected !!
Scroll to Top