Shabd Roop Fal in Sanskrit शब्‍द-रूप फल (संस्कृत) (अकारान्‍त नपुंसक लिङ्ग शब्‍द)

 

Shabd Roop Fal in Sanskrit

शब्‍द-रूप फल (संस्कृत) (अकारान्‍त नपुंसक लिङ्ग शब्‍द)

(अकारान्‍त नपुंसक लिङ्ग शब्‍द)

फल

विभक्ति:एकवचनम्  द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमाफलम् फलेफलानि
द्वितीयाफलम् फलेफलानि
तृतीयाफलेनफलाभ्‍याम्फलै:
चतुर्थीफलायफलाभ्‍याम्फलेभ्‍य:
पञ्चमीफलात्फलाभ्‍याम्फलेभ्‍य:
षष्‍ठीफलस्‍यफलयो:फलानाम्
सप्‍तमीफलेफलयो:फलेषु
सम्‍बोधनम्हे फलम्!हे फले!हे फलानि!

 

You may comment here:-

error: Content is protected !!
Scroll to Top