इदम् पुल्लिंग (यह) शब्द- रूप सर्वनाम शब्द संस्कृत व्याकरण Shabd Roop Idam (this) masculine gender in Sanskrit grammar

संस्कृत व्याकरण
शब्द- रूप

 सर्वनाम शब्दः

इदम् (यह) पुल्लिंग 

विभक्ति:एकवचनम् द्विवचनम्बहुवचनम्
प्रथमाअयम्इमौइमे
द्वितीयाइमम्, एनम्इमौ, एनौइमान्, एनान्
तृतीयाअनेन, एनेनआभ्याम्एभि:
चतुर्थीअस्मैआभ्याम्एभ्यः
पञ्चमीअस्मात्आभ्याम्एभ्यः
षष्‍ठीअस्यअनयो:, एनयो:एषाम्
सप्‍तमीअस्मिन्अनयो:, एनयो:ऐषु

You may comment here:-

error: Content is protected !!
Scroll to Top